۲۶ تیر ۱۳۹۲

زیباییها رایگان است!!

زیباییها…….رایگان است...آسمان و باران و شقایق و شبنم….مال آدم هاست…ولی دیگر هیچ کس بدون چتر زیر باران نمی رود....حتی بدون نقاب در کوچه ی مهتاب هم […]
۲۶ تیر ۱۳۹۲

کلاغ

کودکان زیر پنجره..کلاغ پر بازی می کردندیکی گفت… کبوتر پردیگری گفت…… گنجشک پرومن گفتم .. بچه ها . درین روزها . عشق پر.. دوستی پرازادی پر..مهربانی […]
۲۶ تیر ۱۳۹۲

برگ

نشستـه ام بـا بـرگ هـا آهنـگ ِ پـایـیــز می زنـم ..بـه پیـشـواز سرمای زمستان از ایـن گـرمـا کـه از تـنِ تـو نیـســت ..بـیـــزارم
۲۶ تیر ۱۳۹۲

با من بود

• با من بود• بی رازی در میان• نامم را نپرسید• نامی را نگفت چه حاجت بنام• نامی نداشت..فقط• دستانم را ورق زد• سرودهای قلبم را […]
۲۶ تیر ۱۳۹۲

نوش

نوش نوش بزم مستان کی به من فرصت دهدتا که قیل و قال عقل یاوه گو را بشنوممن مرید عشقم و افتاده در دام جنوننیستم غافل… […]
۲۶ تیر ۱۳۹۲

زندگی

زندگی دو چهره بیشتر ندارهیا به بازیت می گیره یا به بازیش می گیریانتخاب با توست
۲۶ تیر ۱۳۹۲

ترجیح میدهم به جای شاخه ای گل بوته ای خار باشم

ترجیح میدهم به جای شاخه ای گلبوته ای خار باشم!• که دست هر کودک نابالغینتواند پایان بخش زندگیم شود
۲۶ تیر ۱۳۹۲

من به اندازه ی بی مهـــری تو غمگینم

من به اندازه ی بی مهـــری تو غمگینمو به اندازه ی زیبایـــی یک چلچلهدر نبودنت… تنها و غریبولی با بودن تو ..به اندازه بهار شادموچون بلبل […]
۲۶ تیر ۱۳۹۲

مرا ورق نزن

من خطی برای خواندن ندارممرا ورق نزنتنها صفحههمان برگ سفیدی بودکه از عشق تو سیاه شدچه می خوانی ازمنمن ناخوانده به انتها رسیده ام