۹ دی ۱۳۹۲

تابلوی بسیار زیبا از استاد ید الله کابلی

 
۱۴ دی ۱۳۹۲

استاد شیرچی

یک تابلوی بسیار زیبا  خط نستعلیق  شکسته از استاد اسرافیل شیرچی با شعر زیبای حکیم بزرگ خیام نیشابوری
۲۰ دی ۱۳۹۲

تابلوی زیبای خط نستعلیق از استاد شیرچی

 
۱۰ بهمن ۱۳۹۲

اثری زیبا از استاد اسرافیل شیرچی

عاشقان کشتگان معشوقند
۱۰ بهمن ۱۳۹۲

تابلوی زیبائی از استاد اسرافیل شیرچی

 
۲۱ بهمن ۱۳۹۳

تابلوئی زیبا از اقای مالک نوروزی

۲۱ بهمن ۱۳۹۳

اثری زیبا از استاد جواد بختیاری

۷ فروردین ۱۳۹۴

تابلوی زیبای نستعلیق از استاد کابلی

اس پادشه خوبان داد از غم  تنهائی
۷ فروردین ۱۳۹۴

تابلوی زیبائی از استاد علی شیرازی

زندگانی خالی نیست