۳ شهریور ۱۳۹۲

اشک

چگونه باور کنماشک هائی که باید در فراق…ویا در وصال معشوق ریخته شونددر موقع دریافت پول عشق.فروشان …….ریخته می شوندوهرچه پول بیشتر گریه ها ی ریائی […]
۳ شهریور ۱۳۹۲

مهربانی

مهربانی بهترین عطریست که در گل جاریستو تو خوشبوترین شاخه ی گل دنیایی
۳ شهریور ۱۳۹۲

یکی بود..یکی هم بود

دل بستن شبیه یه قصه استبا یکی بود شروع میشه و با یکی نبود پایان می گیره.همیشه یکی بود ..تو هستیویکی نبود ..منمبرای خدا یکبار هم […]
۳ شهریور ۱۳۹۲

درد

از صد هزار دل ..یکی اهل درد نیستاز صد هزار نفس ..یکی هم ره نورد نیستاین درد… عشق توست…درا ای مسیح جاندرخورد هر گدا صفت …کوچه […]
۱ شهریور ۱۳۹۲

دیار من

اینجا در دیار ما کنار خیابان علاقه می فروشند اینجا کنار خیابان وحتی در مترو اغوش وبوسه وعشق می فروشند ارزان هم میدهند که مشتری شوی […]
۱ شهریور ۱۳۹۲

دلتنگ

دلتنگم از این قابهای مضحک بی روحلبخندهای خشکاحوال پرسی های معمولیچشمان منتصویری از جنس تو را می خواهداز جنس عشق ..دوست داشتن ومهربانی
۱ شهریور ۱۳۹۲

بگذار پر شوم از …..

بگذار پر شوماز قطره های کوچک باراناز قلب های رشد نکردهاز حجم کودکان به دنیا نیامدهبگذار پر شومکه شاید عشقگهواره ی عیسای دیگری باشدبگذار پر شوم […]
۱ شهریور ۱۳۹۲

کلاغ پر

کودکان زیر پنجره.اطاقم .کلاغ پر بازی می کردندیکی گفت… کبوتر پردیگری گفت…… گنجشک پر..سومی گفت ..بلبل پر ومن با ناله گفتم .. بچه ها .. عشق […]
۲۶ مرداد ۱۳۹۲

تنها

تراژدی این نیست که تنها باشی ،بلکه این است که نتوانی تنها باشی. گاهی آماده ام همه چیزم را بدهم تا هیچ پیوندی با جهان انسان […]