۸ مهر ۱۳۹۲

گر به تو افتدم نظر

گر به تو افتدم نظر چهره به چهره رو برو شرح دهم غم تو را نکته به نکته مو به مو از پی دیدن رخت همچو […]
۷ مهر ۱۳۹۲

راز

عادت ندارم راز دلم را ،به همه بگویم !اخر راز را به همه نباید گفت راز را باید به راز دار سپرد ومن بیهوده بدنبال سبمرغ […]
۷ مهر ۱۳۹۲

سیب

فاصله از بهشت تا به خشت،خوردن یک سیب بود…و از اینجا تا بهشت؛نخوردن صدها سیب…افسوس از سقوط !
۷ مهر ۱۳۹۲

غزلی زیبا از یغمای جندقی

نگاه کن که نریزد دلی چو باده بدستمفدای چشم تو ساقی به هوش باش که مستمکنم مصالحه یکسر بصالحان می کوثربشرط آنکه نگیرند این پیاله ز […]
۷ مهر ۱۳۹۲

تنهای تنها

خداوند برای گفتن حرفهای بسیار داشت که در بی کرانگی دلش موج میزدو بیقرارش میکردو آن هنگام دریاها را از اشکهایی که در تنهاییش ریخته بود […]
۱ مهر ۱۳۹۲

پائیز ودرد دانستن

پاییــــــــــز رسید .. . . فرامــــوش نکـن که برگـــــــــ های پاییـــــــــزی سرشار از شعــور ِ درخت اند و خاطـــــــــرات سه فصــل را بر دوش می کشند […]
۳۰ شهریور ۱۳۹۲

سکوت

روزها می گذرند …که سکوتی ممتد ..بر لبم می رقصدقصه هائی که زدل میایند..بغض هائی که در دلم می شکنندزیر سنگینی این بار سکوت …بی صدا […]
۲۲ شهریور ۱۳۹۲

نگاه

برای بعضی دردها نه میتوان گریه کرد ،نه فریاد کشید ،برای بعضی از دردها فقط میتواننگاه کرد وبی صدا شکست …فروریخت ودریغ از حتی اهی برای […]
۲۲ شهریور ۱۳۹۲

کفش

باید با کفشهای او راه رفت تا بتوان حرف دلش را فهمید….