۱۰ مرداد ۱۳۹۲

نمی ترسم

کجا پروانه ترسید از حریر شعله پوشیدنکجا شبنم هراسید از شراب نور نوشیدنمن ان کوهم که از دریا من ان ماهم که از ابرها من ان […]
۱۰ مرداد ۱۳۹۲

زندگی

زندگی رقص نجیبی ستکه از چشمه ی بودن، جاریسترقص یک شاپرک بازیگوشلای یک دسته گل ِ یاس معطر در باغ . . .رقص ِ یک نغمه […]
۱۰ مرداد ۱۳۹۲

ناخوانده

من خطی برای خواندن ندارم مرا ورق نزنتنها صفحه همان برگ سفیدی بود که از عشق تو سیاه شدچه می خوانی ازمن من ناخوانده به انتها […]
۲۱ مرداد ۱۳۹۲

دوست من

دوست من چیزی نگو!…اصلا خوشبختی مایل به تکرار هیچ حقیقتی نیست...بگذار برای لرزیدن دل ، بهانه هایم را خوب بلد باشم! برای فراموشی هم……یا نه! اصلا […]
۲۱ مرداد ۱۳۹۲

ترس

من از دریا وطوفانش …من از باران وسیلابش نمی ترسممن از کوه ودر ودشت وبیابانش نمی ترسم نه از دیو سپید رستم دستان ..نه از اهریمن […]
۲۲ مرداد ۱۳۹۲

خسته

خسته ام…روی پلی که توی هیچ نقشه ای نیست راه خانه را گم کرده ام…راه دویدن را..راه رسیدن را وراه زندگی را حتی نفسم نیز راه […]
۲۵ مرداد ۱۳۹۲

از محبت خار ها گل می شود

از محبت خار ها گل می شود!
۲۵ مرداد ۱۳۹۲

قاصدک

تمام قاصدک ها، بوی تو را می دهندمی دانم آمدنت نزدیک استایستگاه قطار را گل پوش کرده امراستی ساعت چند می رسی؟به ابرها بگویم همان موقع […]
۲۵ مرداد ۱۳۹۲

باران

مرا چه باک ز بارانکه گیسوان تو چتری گشوده اندمرا چه باک ز مرگکه بوسه های تو پیغام های قیامتندبدرودهای توتکرارهای سلامند