۱۰ بهمن ۱۳۹۲

اثری زیبا از استاد اسرافیل شیرچی

عاشقان کشتگان معشوقند
۲۰ دی ۱۳۹۲

تابلوی زیبای خط نستعلیق از استاد شیرچی

 
۱۴ دی ۱۳۹۲

استاد شیرچی

یک تابلوی بسیار زیبا  خط نستعلیق  شکسته از استاد اسرافیل شیرچی با شعر زیبای حکیم بزرگ خیام نیشابوری
۹ دی ۱۳۹۲

تابلوی بسیار زیبا از استاد ید الله کابلی