۱۹ فروردین ۱۳۹۷

شاد باش نوروز

.اسفنـــد رو بـه پایان است و وقت کـوچ کـردن به فروردین و وقت بخشیـدن و صـاف کـردن و خانه تکانی دل.. بیائید دوباره زیستن را از […]
۱۹ فروردین ۱۳۹۷

حصار سن

حصاری داریم به نامِ سِن!!!!!!!!!  از این عدد ناچیز برای خودمان دیوار چین ساخته ایم! چه فرقی میکند چند باشد؟؟! ۱۸٬۲۱٬۲۹… و یا حتی ۸۳ و […]
۲۵ بهمن ۱۳۹۶

* جنگل *

مرا ببر به جنگلی که روی هر درخت آن – عکس شقایقی کنون قسم بخون هر درخت – که ریخت بر جنگل سبز سبزه جوانه میزند […]
۲۰ بهمن ۱۳۹۶

این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست؛

  دکتر ” خُسرو فرشیدوَرد” این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست؛ این خاک چه زیباست ولی خاکِ وطن نیست؛   آن دختـــــــــــرِ چشم آبیِ […]
۲۶ دی ۱۳۹۶

دوست داشتن یار

گاه دوست داشتن یار چنان در جانت موجی ایجاد می کندکه جز چرخیدن گرد خورشید دوست هیچ کاری را نمی پسندیمی چرخی ، می گردیمی گردی […]
۲۶ دی ۱۳۹۶

مرثیه درخت

دیگر کدام روزنه دیگر کدام صبحخواب بلند و تیره ی دریا راآشفته و عبوستعبیر می کند ؟ من می شنیدم از لب برگاین زبان سبزدر خواب […]
۲۰ دی ۱۳۹۶

از آنچه گرم چکید از رگ امیر کبیر.

رمیده از عطش سرخ آفتاب کویر، غریب و خسته رسیدم به قتلگاه امیر. زمان، هنوز همان شرمسار بهت زده، زمین، هنوز همین سخت جان لال شده، […]
۱۹ دی ۱۳۹۶

کافه دنج

در پی کافه دنجی هستمته یک کوچه بن بست فراموش شدهکه در آن، یک نفر از جنس خودم دست و دلبازانهاز خودش دست بشوید گهگاه…و حواسش […]
۱۵ دی ۱۳۹۶

می خواهم ..می خواهم

‍ می خواهم دریایی نقاشی کنمرنگین کمانی…اما نمی توانم تلاش می کنم جزیره ای را کشف کنمکه درختانش،به جرم مزدوریبه دار آویخته نمی شوندو شاپرکهایش،به جرم […]